MINA FAVORITER ALLA KATEGORIER!

M I N A F A V O R I T E R A L L A K A T E G O R I E R! / M Y F A V O U R I T E S!

Mina Favoriter

Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers

söndag 11 oktober 2009

Slutet på Hollywood Week / The end of Hollywood Week

Tango var det alltså. Men vad sjutton är egentligen tango? Detta frågar sig en totalt, vad gäller dans i allmänhet och tango isynnerhet, obegåvad äldre stenstod. Svar på detta finns naturligtvis på Vikipedia:

”Tangon är i högre grad än andra pardanser en förd dans. Det innebär att dansen inte byggs upp på fasta turer eller grundfigurer som till exempel swingout inom lindy hop, utan vilket steg som helst kan följa efter ett annat utfört steg. Förmåga att föra och följa det som förs utgör därför viktiga beståndsdelar i dansen. Förningen utgår från bröstkorgen och vanligen ej från händerna. Det som vid första ögonkastet kan se ut som en envägskommunikation, är i själva verket samarbete mellan två medskapande och aktiva dansare.”

Detta låter faktiskt ganska hoppfullt, ja inte bokstavligen utan mer bildlikt. Notera i synnerhet det där med ”… samarbete mellan två medskapande och aktiva dansare”. Det tolkar jag som att även den följande delen faktiskt har lite grann att säga till om i dansens virvlar. Kanske det inte är helt nödvändigt med blind lydnad? Fast enligt utmaningens lydelse så var det nog trots vad Vikipedia säger, det som gäller.

Tango it was. But what the heck is actually Tango? This asks a total, in terms of dance in general and tango in particular, untalented older stone statue. An answer is of course to be found at Vikipedi:

"Tango is more than other dances a pair dance. This means that the dance does not occur at fixed frequencies or basic shapes such as Swingout in Lindy Hop, but any step can follow after another performed step. Ability to lead and follow the leader are the most important elements in the dance. But what at first glance may looks like a one-way communication, is in fact cooperation between two co-creation and active dancers."

That actually sounds quite hopeful. Note in particular that of the "... cooperation between two co-creation and active dancers." This I interpret as that the following part actually has a little bit to say about the dancing. Perhaps it is not absolutely necessary with blind obedience?

But in the challenge at So You Think You Can Knit, it is absolutely blind obeidande … :-(Så nu sitter jag här med stickorna vässade, garnet nystat - ett helt underbart kamelgran från Stäkets Hantverk o Design - provlapp stickad, redo att sätta igång på nytt, men med ett litet frågetecken kvar att räta ut. Kan inte bestämma mej för vilket mönster jag ska använda ….! Har två som väger ungefär lika tungt, men det ena är ett sånt där vansinnespåfund att man ska sy ihop delarna i stället för att sticka runt. Och det är här ovanstående förlösande mening kommer in i bilden. Tänk om jag som Följare skulle kunna få vara lite grand Medförande och lägga till denna detalj till dansens turer? Men å andra sidan kan jag ju börja med den andra som så underbart ska stickas runt utan sömmar. Ja, så får det nog bli.


Men egentligen är det ganska mycket tangodans jag håller på med för tillfället. Teststickning kräver blind lydnad, och det är mycket sånt på gång nu. Ska berätta mer en annan gång.So now I sit here with sharpened needles, yarn winded to balls - a wonderful camel yarn -, swatch knitted, ready to start again. But a small question mark remains to be straightened out. Can’t decide what pattern I will use ....! The decision lies between two, but one is one of those crazy invention that the parts has to be sewn together instead of knitting in the round. And it is here the above redeeming sense comes into play. What if I as a follower could have something to say about it and add this detail to dance tours? But on the other hand, I can start with the other pattern, that so wonderful will be knitted in the round, without seams. Yes, I think I will do so.


But actually it is quite a lot of Tango dancing in my knitting at the moment. Test Knitting require blind obedience, and there is much of that knind going on now. I'll tell more that another time.

1 kommentar:

Becky sa...

That yarn is beautiful. Good luck with your tango!